هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >
       

 به مناسبت روز کارمند طی مراسمی از پرسنل پایگاه شهرستان تقدیر به عمل آمد.