هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >


24 خرداد روز جهانی اهداکنندگان خون 2019

"خون سالم برای همگان"

امسال نیز روز جهانی اهداکنندگان خون مانند سالهای پیش در سراسر جهان جشن گرفته خواهد شد. این رویداد برای  تقدیر از اهداکنندگان داوطلب بدون چشمداشت برای هدیه جانبخش آنها است و همچنین برای بالابردن آگاهی از نیاز به اهدای مستمر خون جهت تضمین دسترسی به خون و محصولات خونی سالم ، کافی و با کیفیت به عنوان یک بخش اساسی در پوشش همگانی سلامت و عضو کلیدی از سیستمهای سلامت موثر است.