هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >


بانوان بسیجی روستای قلعه نو منطقه زاوه نوعدوستی خود را به نمایش گذاشتند.