هر شهروند تربتی یک مروج افتخاری فرهنگ اهدای خون
target="_blank" >

تیم سیار خونگیری پایگاه انتقال خون تربت حیدریه در شهرستان خواف مستقر گردید.